HİZMET SÖZLEŞMESİ

www.fullfaturaode.com

1. Taraflar
a) www.fullfaturaode.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten www.fullfaturaode.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten, Merkez Mh. Ayazma Cad. No:37/145 Kağıthane/İSTANBUL ,Türkiye adresinde mukim fullfaturaode.com
b) www.fullfaturaode.com internet sitesi üzerinden fatura ödeyen kullanıcılar
2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu, fullfaturaode.com ile www.fullfaturaode.com üzerinden fatura ödeyen kullanıcıları karşılık hak ve yükümlülüklerini içermektedir.
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Kullanıcı, www.fullfaturaode.com internet sitesinde verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, fullfaturaode.com ’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Kullanıcı, www.fullfaturaode.com internet sitesi üzerinden sadece kendi kredi kartı ile ödeme yapmayı kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, www.fullfaturaode.cominternet sitesi üzerinden kredi kartı ile 3 boyutlu güvenlik (3D Secure) sistemi çerçevesinde güvenli ödeme yapabilecektir. Kullanıcı, Kullanıcı Adı ve Şifresi ile www.fullfaturaode.cominternet sitesine giriş yapması ve 3 boyutlu güvenlik (3D Secure) sistemi çerçevesinde kredi kartı şifresini girmesi ve/veya bankası tarafından cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık SMS mesajındaki şifreyi girmesi ile ödemenin gerçekleşmesi durumunda, fullfaturaode.com ’un bu işlemle ilgili hiçbir sorumluluğunun kalmayacağını ve bu işlemle ilgili fullfaturaode.com ’dan herhangi bir talebinin olmayacağını kabul ve taahhüt eder.
3.3. Kullanıcı, www.fullfaturaode.com internet sitesi üzerinden işlem yaparken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. www.fullfaturaode.com, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcınin siteye erişimini engelleme, yasal işlem başlatma hakkına sahiptir ve doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcıyı bağlayacaktır.
3.4. Kullanıcı, www.fullfaturaode.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri üçüncü şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, Kullanıcı, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. İşbu hizmet sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, fullfaturaode.com ’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, fullfaturaode.com ’un Kullanıcıya karşı Hizmet sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.6. fullfaturaode.com , www.fullfaturaode.com internet sitesinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
3.7. fullfaturaode.com , www.fullfaturaode.com internet sitesindeki herhangi bir görüntüyü veya özelliği bunlarla kısıtlı olmamak üzere, Site'deki tüm değişken ve/veya varsayılan ayarların hepsini ve/veya bir kısmını Kullanıcı'ya bildirmeksizin istediği zaman değiştirme veya tümüyle ortadan kaldırma hakkını saklı tutar.
3.8. www.fullfaturaode.com internet sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme ve dokümanlar fullfaturaode.com mülkiyetinde olup, bu malzeme ve dokümanlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve dokümanlar Kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.9. fullfaturaode.com tarafından www.fullfaturaode.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.10. Kullanıcı, fullfaturaode.com tarafından ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında kendisine e-mail, telefon, sms, vb. yollarla bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı, www.fullfaturaode.com internet sitesi üzerinden işlem yaparken vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş/fatura bilgilerinin ve/veya tüketici davranış bilgilerinin toplanmasına, bu bilgilerin fullfaturaode.com ile fullfaturaode.com ’un iş ortakları, tedarikçileri ve ilişkide bulunduğu bankalar tarafından kayda alınabilmesine, saklanabilmesine, işlenebilmesine, kullanılabilmesine ve paylaşılabilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, kısaca herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve fullfaturaode.com ’u sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder.
3.11. Kullanıcı, www.fullfaturaode.com üzerinden işlem yapmak amacıyla paylaşmış oldukları cep telefonu numaraları üzerinden sisteme kayıtlı bulunan faturalar hakkında ücretsiz hatırlatma SMS’i almayı kabul ederler.Kullanıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin, bu mesajları almayı reddedebilir. Ret hakkının kullanılmış olması verilen onayı bütünüyle geçersiz kılar.Kullanıcının kısa mesajalmayı reddettiğine ilişkin talebinin, fullfaturaode.com ’a ulaşmasını müteakip üç iş günü içinde kullanıcıyaSMS göndermeyi durduracaktır.
3.12. www.fullfaturaode.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı www.fullfaturaode.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.13. fullfaturaode.com , sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.fullfaturaode.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.14. fullfaturaode.com , hizmet sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.
3.15. Taraflar, fullfaturaode.com ’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193/1'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.20. Taraflar, fullfaturaode.com ’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193/1'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
4. Sözleşmenin Feshi
Kullanıcı ‘nın işbu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda fullfaturaode.com ’un sözleşmeyi derhal tek taraflı feshedeceği kabul eder. Bu durumda fullfaturaode.com ’un uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan kullanıcı sorumlu olacaktır.
5. Ödeme ve Diğer ücretler
Kullanıcı, ödemesini gerçekleştirdiği her fatura için aşağıda belirtilenkomisyon bedeli ve işlem ücretini ödemeyi kabul ve taahüt eder.
Komisyon : Her bir fatura ödemesi için 1(bir) TL komisyon bedeli ödenecektir.
İşlem ücreti: Her bir fatura ödemesi için fatura tutarının yüzde üç(üç) - 10(on) arası tutarı kadar işlem ücreti ödenecektir.
Ödeme sayfasında, Kullanıcının ödemek istediği fatura tutarı yanında komisyon bedeli ve işlem ücreti miktarları ayrı ayrı olarak gösterilecektir. Yine bu sayfanın alt kısmında tahsilat yapılacak toplam tutar da belirtilecektir.
6. İhtilafların Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
7. Yürürlük
İşbu Sözleşme Kullanıcınin www.fullfaturaode.com web sitesi üzerinde herhangi bir işlem gerçekleştirmesi halinde akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.